Regulamin


Regulamin i zasady realizacji gwarancji przez Samsungserwis.Firma Smartserwis dokłada wszelkich starań, by jakość świadczonych usług stała na jak najwyższym poziomie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami naszych napraw.


Regulamin sklepu internetowego Samsung serwis Warszawa

(zwanym dalej Sprzedającym).

 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.

 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.smartserwis.net oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


Rejestracja klienta

 

  4. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza naprawy".


Przyjęcie i realizacje zamówienia


 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza naprawy" znajdującego się na stronach sklepu.

 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

 8. Podane ceny zawierają podatek VAT.

 9. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

 10. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.

11. Transakcja może być realizowana przelewem na konto lub przez system Payu S.A.

 12. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT.

 13. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

 14. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.


Gwarancja i reklamacje


15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 16. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 17. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, przesyłka nie może być rozpakowana) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 18. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

 19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 20. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem zleceniem serwisowym otrzymanym wraz z przesyłką i kserokopią faktury VAT.


Naprawy - zasady realizacji gwarancji


      21. Firma Smartsewis udziela gwarancji na usługi serwisowe na okres 3 miesięcy od daty naprawy

     22. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części.     

     23.Na naprawione urządzenia zalane, mające kontakt z cieczą firma Smartserwis nie udziela gwarancji.

     24. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z :

 

  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
  • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego oraz wszelkich innych
  • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
  • uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej,uderzenie pioruna uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie.
  • uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie, itp.                                                                                            
  • 25. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku :
  • naruszenia plomb gwarancyjnych (otwarcie urządzenia,), 
  • wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy                                                   

  • 26. Wszystkie uszkodzone części / podzespoły wymienione podczas naprawy stają się własnością Sprzedającego               

  • 27. Za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności 28. Klient wyraża zgodę na pokrycie kosztów ekspertyzy w wysokości 29,00 zł brutto w przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy.

 29. Oryginał zgłoszenia jest jedyna podstawa do wydania sprzętu z serwisu.

 30. W żadnych okolicznościach firma Smartserwis nie ponosi odpowiedzialności za:

  utratę danych z telefonu,

  karty SIM pozostawione w telefonach,

  wady ukryte telefonów

 

31. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. W związku z art. 60 k.c. firma Smartserwis potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.


 

32. Firma Smartserwis oświadcza, że nie współpracuje w żaden sposób z firmą Samsung. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Samsung w zakresie napraw gwarancyjnych. W naprawach gwarancyjnych wszelkie roszczenia z tytułu nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania usługi spoczywają na autoryzowanym serwisie gwarancyjnym firmy Samsung. Firma Smartserwis jako pośrednik nie może być odpowiedzialna za jakość i terminowość usług autoryzowanego serwisu firmy Samsung.

 

Postanowienia końcowe


 33. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 34. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 36. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe. 

Polityka prywatności


Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników tego portalu. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tego portalu.


Jakie rodzaje informacji zbieramy?
Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Smartserwis z siedzibą w Poznaniu, właściciela sklepu, w zakresie realizacji zamówień oraz informowania o promocjach.

Rejestracja użytkowników
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza wysyłkowego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu wysyłkowym. Firma Smartserwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza wysyłkowego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę Smartserwis w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Ochrona danych osobowych 
Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Przechowywanie danych
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest Firma Smartserwis siedzibą w Poznaniu przy ul. Górczyńskiej 42/7Prawa użytkownika 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera serwisu WWW.

Zakres udostępniania danych
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Cookies
Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego portalu.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. kontakt@smartserwis.net


 

Regulamin programu iPhone Exchange w firmie Smartserwis


1. Program iPhone Exchange jest programem firmy Apple, która pozwala Klientom wymienić stary aparat na nowy, za dopłatą.

2. Gwarancja na wymienione aparaty w programie iPhone Exchange wynosi 3 miesiące.

3. Aparaty samodzielnie modyfikowane (rozbierane na części, modyfikowane softwareowo) nie mogą wziąć udziału w programie.

4. Aparaty zalane, zniszczone, ze zbitymi elementami mogą wziąć udział w programie. Podobnie aparaty sprawne.

5. Przybliżony czas realizacji zamówienia wymiany to 10 dni roboczych.

6. Wymienione aparaty będą posiadać simlocka na tą samą sieć, co aparaty zgłoszone do programu. Jeśli zgłoszony aparat nie ma simlocka, wymieniony aparat również nie będzie miał simlocka.

7. Oddając aparat prosimy zwrócić uwagę czy aparat posiada simlocka lub czy jego brak nie wynika z nieautoryzowanego zdjęcia simlocka (jailbreak). Nie ponosimy odpowiedzialności za aparaty zgłoszone jako status-bez simlocka, które okazują się być programowo modyfikowane przez nieautoryzowany serwis.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen lub terminu dostarczenia wymienionego sprzętu z przyczyn od nas niezależnych. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania wymiany aparatów z przyczyn od nas niezależnych.


Obsługa płatności