CZŁONKOWIE

  ŁUKASZ BOGUCKI                      AGNIESZKA CHMIEL                  MIKOŁAJ  DECKERTŁukasz Bogucki                 Agnieszka Chmiel                Mikołaj Deckert

  ANNA JANKOWSKA                     IWONA MAZUR                 AGNIESZKA SZARKOWSKAAnna Jankowska                Mazur                Agnieszka Szarkowska

Łukasz Bogucki jest dyrektorem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, a także kierownikiem Zakładu Translatoryki. Współpracował z kilkunastoma uczelniami krajowymi i zagranicznymi w ramach umów partnerskich i projektów międzynarodowych. W roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim teorii przekładu audiowizualnego, ale także translatoryki jako dyscypliny naukowej, przekładu ustnego i specjalistycznego, tłumaczenia wspomaganego komputerowo oraz lokalizacji. Łukasz Bogucki jest autorem czterech książek, redaktorem lub współredaktorem pięciu prac zbiorowych, oraz autorem ponad trzydziestu artykułów i rozdziałów w monografiach. Łukasz Bogucki zorganizował kilkanaście konferencji międzynarodowych poświęconych przekładowi. Wziął udział w kilkudziesięciu konferencjach, w tym ośmiokrotnie na zaproszenie, jako mówca plenarny. Jest także cenionym dydaktykiem przekładu i promotorem prac dyplomowych, których poczynając od roku 2002 prowadził ponad sto. Wypromował trzech doktorów i zrecenzował osiem rozpraw doktorskich. Łukasz Bogucki jest członkiem International Communication Association, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz łódzkiej sekcji PAN. Od roku 2014 współredaguje serię wydawniczą Lodz Studies in Language, ukazującą się nakładem wydawnictwa Peter Lang.

Agnieszka Chmiel jest adiunktem w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła neurokognitywnych aspektów tłumaczenia konferencyjnego. Obecne zainteresowania badawcze to tłumaczenie konferencyjne, audiodeskrypcja i tłumaczenie audiowizualne. Pracuje jako tłumacz konferencyjny i pisemny. Od 14 lat szkoli tłumaczy ustnych w WA UAM. Była uczestnikiem krajowych i międzynarodowych projektów naukowych z zakresu audiodeskrypcji i dydaktyki przekładu ustnego. Obecnie uczestniczy w projektach dotyczących psycholingwistycznych aspektów tłumaczenia konferencyjengo, respeakingu i okulograficznych badań nad tłumaczeniem a vista. W latach 2009-2012 była kierownikiem Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego prowadzonych na UAM.

Mikołaj Deckert jest adiunktem w Zakładzie Translatoryki Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują przekład, związki między językiem a poznaniem, dyskurs medialny, pragmatykę językową i językoznawstwo korpusowe. Jest autorem monografii „Meaning in subtitling: toward a contrastive cognitive semantic model” oraz współredaktorem tomów poświęconych dydaktyce przekładu oraz przekładowi audiowizualnemu. Współorganizował liczne międzynarodowe konferencje naukowe. Ostatnio realizowane przez niego projekty badawcze to: „CLARIN: Common Language Resources and Technology Infrastructure”, „Percepcja czasu jako kategorii językowej”, „Przemiany w postrzeganiu rzeczywistości a język nowych mediów”, „Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives (TIMELY)” oraz „Transforming Audiences, Transforming Societies”.

Anna Jankowska jest asystentem w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Jest autorką pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej o audiodeskrypcji. Jej zainteresowania naukowe obejmują przekład audiowizualny, audiodeskrypcję oraz językoznawstwo kognitywne. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych: Najważniejsze prowadzone projekty badawcze: OpenArt – Sztuka Współczesna dla Wszystkich, AudioMovie – Kino dla Wszystkich, Audiodeskrypcja do filmów zagranicznychAudiodeskrypcja z syntezą mowyPromoting Intercultural Competence in Translators. Pracuje jako tłumacz audiowizualny oraz audiodeskryptorka. Jest także prezesem Fundacji Siódmy Zmysł, która aktywnie działa na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych oraz  European Association for Studies in Screen Translation ESIST. Stypendystka FNP.

Iwona Mazur jest adiunktem w Zakładzie Studiów nad Przekładem na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem jej badań jest audiodeskrypcja. Uczestniczyła w polskich i międzynarodowych projektach badawczych: „Intersemiotyczny przekład audiowizualny – opracowanie zasad polskiej audiodeskrypcji na podstawie wzorców anglojęzycznych” (AD-Verba), „Badania okulograficzne (eye-tracking) nad audiodeskrypcją – percepcja osób widzących i jej odzwierciedlenie w opisie filmów dla osób niewidomych”, „Audiodeskrypcja: dostęp przez całe życie dla niewidomych” (ADLAB). Jest członkiem zarządu European Society for Translation Studies EST oraz European Association for Studies in Screen Translation ESIST.

Agnieszka Szarkowska jest adiunktem w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab), grupy badawczej zajmującej się dostępnością przekładu audiowizualnego dla osób niewidomych, słabowidzących , niesłyszących i słabosłyszących. Najważniejsze prowadzone projekty badawcze: Respeaking – proces, kompetencje, jakość, HBB4ALL, Open Art, ClipFlair, Audio Description for Foreign Filmsaudiodeskrypcja do filmów zagranicznychaudiodeskrypcja z syntezą mowy, wielojęzyczność w napisach dla niesłyszących i okulograficzne badania czytania napisów dla niesłyszących. Członek European Association for Studies in Screen Translation, European Society for Translation Studies i członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych